Interventies in het
uitgaansleven

Acties

 1. Wat en Wie?

  Deze activiteit bestaat uit interventies in diverse uitgaanslocaties om mensen te informeren over risicobeperking. Het team is samengesteld uit professionals en vrijwilligers. Het betrekken van vrijwilligers stimuleert het leggen van contact en uitwisseling met het publiek.

 2. Waar ?

  We zijn actief op festivals, concerten, op legale en illegale feesten afhankelijk van de risico's die er genomen worden. Elke interventie wordt vooraf besproken met de organisator om hun akkoord te verkrijgen en onze werking uit te leggen.

 3. Waarom ?

  Het doel is het publiek te ondersteunen en sensibiliseren met betrekking tot de risico's die ze nemen.

Festive venues
interventions

Actions

 1. What and Who?

  This activity consists of interventions in various festive locations to inform people about Harm Reduction. The team is composed of professionals and volunteers. Involving the volunteers facilitates contacts and exchanges with the public.

 2. Where ?

  We are active at festivals, concerts, legal and illegal parties depending on the risks that are taken there. Each intervention is discussed in advance with the organizer in order to obtain their agreement and to explain our methodology.

 3. Why ?

  The aim is to support and raise public awareness of the risks they are taking.

Quality Nights
Label

actions

 1. Three regions

  Commercial places (bars, festivals, nightclubs, etc.) welcome a festive audience throughout the year. Through the experience of Quality Nights (QN) which has existed in the three zones for several years, of the Quality Bar (QB) in France, and of the Quality Event (QE) in Flanders, we associate the staff with a prevention and Harm Reduction device.

 2. Health measures

  The principle is to offer customers attention on health issues by setting up criteria (mandatory and optional) such as free water, Harm Reduction tools, condoms, earplugs, informative brochures,...

 3. Raising professionals awareness

  Raising the awareness of actors in these entertainment venues about the risks that occur when going out (hearing damage, unsafe sexual behavior,... The commitment of the entertainment locations contributes to propagating the Harm Reduction vision with attention to personal responsibility.

 4. Extend the label

  Based on the experience and skills of each partner, we want to extend the label and its variations to all 3 territories. This will allow an improvement of the health dimension and the integration of new reasoned behaviors.

 5. Be available to the public

  In addition, we will work in places labeled or not, which accept our presence.
  We will provide Harm Reduction tools (condoms, earplugs), and information brochures on three themes (drugs, STDs and hearing risks) available to the public on a stand inside or outside the venue.

 6. Necessary commitment

  The active commitment of our teams is necessary to maintain a good relationship with the public and organizers, each in their own language and region.
  It is also an important way to keep our knowledge up to date and to monitor the usage methods evolutions in order to adapt our actions.

Online
interventies

Acties

 1. Definitie

  Met de komst van de sociale netwerken, hebben meerdere studies een groter gebruik van internet aangetoond. De jongere generaties zijn hiervan de grootste gebruikers. Daarbij vergemakkelijkt wat drugs betreft het internet de anonieme toegang tot informatie. Het is een bevoorrechte plaats en vlot toegankelijk om info te zoeken over illegaal of onconventioneel gedrag, zoals het aankopen van drugs. Hiernaast is het aanbod van info en advies online aanzienlijk gegroeid.
  Tegenwoordig is iedereen in staat om online te converseren met een gespecialiseerde hulpverlener, een literatuurstudie uit te voeren of zich te uiten binnen een peer groep zonder het huis te verlaten. Men weet echter niet steeds hoe wetenschappelijk correcte info te onderscheiden van ideologische propaganda.

 2. Doelstellingen

  We kunnen echter op websites vragen naar hulp vinden afkomstig van personen die er niet in slagen valabele informatie te vinden. Deze vorm van fora baseren zich dikwijls niet op enige wetenschappelijke basis.
  Vandaar de nood om nieuwe interventie-manieren te ontwikkelen om deze personen te bereiken, maar ook om een contact tot stand te brengen. Onze methode berust om de methodiek van "outreach", gaan waar de doelgroep zich bevindt ipv af te wachten tot de doelgroep naar je toekomt.
  De peers zullen ondersteunen door objectieve informatie te delen op fora waar mensen spreken over drugs of druggebruik en zullen verwijzen naar correcte informatie en/of platformen waar informatie wordt gedeeld..

 3. E-vrijwilligers

  De peers zullen actief zijn door objectieve informatie te delen op fora waar mensen spreken over drugs of druggebruik en zullen verwijzen naar correcte informatie en/of platformen waar informatie wordt gedeeld. Onze online activiteiten helpen ook onze peers en professionelen/veldwerkers op gebied van NPS of early warning. Onze e-vrijwilligers zullen ondersteund worden door een experten groep die gespecialiseerd is in verschillende domeinen (gezondheidszorg, biologie, preventie, vroeginterventie, …).

Online
interventions

Actions

 1. Definition

  With the advent of the social networks, multiple studies have shown greater use of the Internet. The younger generations are the largest users of this. In addition, as far as drugs are concerned, the Internet facilitates anonymous access to information. It is a privileged place and easily accessible to search for information about illegal or unconventional behavior, such as buying drugs. In addition, the range of information and advice online has grown considerably.
  Nowadays everyone is able to converse online with a specialized counselor, conduct a literature review or express themselves within a peer group without leaving home. However, it is not always known on how to distinguish scientifically correct information from ideological propaganda.

 2. Goals

  However, we may ask on websites to find help from individuals who are failing to find valid information. These forums are often not based on any scientific basis.
  Hence the need to develop new ways of intervention to reach these people, but also to establish contact. Our method is based on the "outreach" method, it means that we are going where the target group is instead of waiting for the target group to come to you.
  The peers will support by sharing objective information in forums where people talk about drugs or drug use and will refer to correct information and / or platforms where the right information is shared.

 3. E-volunteers

  E-volunteers will provide support on sites where people discuss drugs and their uses, by providing them with the right information and / or the link to the right platform where they can consult the data useful for their questioning. E-volunteers will be supported by a group of experts specializing in various fields (health, biology, prevention, pharmacology, early intervention, etc.)