Partners

Service de Prévention de la Ville de Mons, projectleider. Wallonië.

De dienst preventie van stad Bergen is een projectpartner binnen het Interreg programma sinds hun ontstaan in 1994, waarvan ook 1 keer als projectleider (Interreg IV). Deze dienst kent de werking van het programma en haar geschiedenis dan ook goed. Vanuit administratief oogpunt beschikt de dienst preventie georganiseerd vanuit de lokale overheid over de steun van verschillende gemeentediensten (boekhouding, lonen, openbare aanbestedingen, personeelszaken, communicatie,…). Deze verankering in de stedelijke diensten garandeert een kwaliteitsvolle administratieve en financiële opvolging van het project.

Hiernaast is het een actieve en innovatieve dienst op het gebied van gezondheidspromotie en risicobeperking in het uitgaansleven, en dit al sinds verschillende jaren Deze lange ervaring binnen het werkgebied verleent haar een erkenning zowel op lokaal, regionaal en internationaal niveau.

Door haar activiteiten is de dienst ook goed ingebed in de lokale en regionale netwerken actief rond middelengebruik en gezondheidspromotie.

Het personeel wordt getraind in het omgaan met druggebruikers en kan beroep doen op een continue bijscholing om zich zo blijvend aan te passen aan de evolutie in dit werkgebied. Het Interreg programma is goed gekend en geïntegreerd in de werking binnen de dienst preventie van stad Bergen, en heeft haar een 2de professionele identiteit verleend in de grensoverschrijdende samenwerking die ze vormde met haar partner Spiritek uit Lille, in het kader van Interreg III en IV. In dit verband was de dienst betrokken bij de start en de ontwikkeling van het Quality Nights label (QN).

Dit partnerschap heeft de eer gehad de prijs in ontvangst te nemen van strategisch project binnen interreg IV in 2011.

VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs), Brussel.

VAD, het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs vzw, overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken.

VAD wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs. De pijlers van de VAD-werking zijn: informatieverstrekking via onder andere de DrugLijn, studie en onderzoek, preventie, hulpverlening, vorming en beleidsvoorbereiding.

VAD is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen. In dit kader verwierf VAD reeds veel ervaring als partner in Europese projecten, waaronder Healthy Nightlife Toolbox. Bijkomend voert VAD 3-jaarlijks het uitgaansonderzoek uit.

Ook is VAD reeds meer dan 10 jaar partner van Breakline en Vitalsounds, de voorlopers van Safe’n Sound. Sinds enkele jaren coördineert VAD het project Quality Nights, en sinds twee jaar ook Safe’n Sound, het nieuwe project voor preventie- en risicobeperking naar het uitgaansleven in Vlaanderen. In Vlaanderen is het gebruikelijk dat VAD de projecten en methodieken ontwikkelt, alvorens ze geïmplementeerd worden in het werkveld door de partnerorganisaties als de CGG’s.

Vooral bij de ontwikkeling van Quality Bar, en de onderzoeks- en implementatiefase van de online-inzet van peers zal VAD een coördinerende rol opnemen.

CAW Zuid West Vlaanderen (Centrum Algemeen Welzijnswerk), Kortrijk.

CAW staat voor Centrum Algemeen Welzijnswerk. Een CAW helpt mensen met al hun welzijnsvragen en -problemen. Je kan er terecht met elke vraag. Een moeilijke relatie, persoonlijke problemen, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen, woonproblemen, problemen in je gezin, familie of buurt,… Elk CAW heeft ook een hulpaanbod voor jongeren, dat bekend staat onder de naam JAC. Het CAW spitst zich niet alleen toe op de eigen regio, maar bundelt ook de krachten om het algemeen welzijn buiten de regio te bevorderen en een eerstelijnsaanbod samen met andere partners uit te bouwen.

Het CAW merkte in de regio als eerste de nood op voor een preventieve en risicobeperkende strategie gericht op het uitgaansleven, omdat de recreatieve gebruikers niet bereikt werden en zich niet herkennen in de probleemfocus van de klassieke hulpverlening. Bovendien willen ze niet met de meer “problematische gebruikers” vereenzelvigd worden. Ook de klassieke preventie kon deze doelgroep maar zeer moeilijk bereiken. Meer dan 10 jaar geleden startte het CAW zo in haar werking het Vitalsounds-project op.

Gezien de aanwezigheid op het Vlaamse grondgebied van heel wat Franse en Franstalige feestvierders, werd een Interreg-project ontwikkeld in samenwerking met Spiritek uit Rijsel. Hun jarenlange ervaring met dit project en samenwerking met partners in de regio, heeft een onmiskenbare meerwaarde. Hiernaast werkte het CAW reeds meerdere malen samen met VAD, en waren ze met Vitalsounds (dat later is opgegaan in het project Safe’n Sound) actief op verscheidene Quality Nights locaties.

Ondertussen is het CAW de vaste partner voor West-Vlaanderen binnen het project Safe’n Sound, waarvan de coördinatie waargenomen wordt bij VAD. Daarom is het CAW bevoorrechte partner om de online inzet van peers (vrijwilligers) te coördineren voor Vlaanderen, en dit in samenwerking met CGG Eclips en de andere partners uit Wallonië en Frankrijk.

CGG Eclips (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in de regio Groot-Gent), Gent.

CGG Eclips (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) biedt gespecialiseerde, ambulante behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychische of psychiatrische problemen. Daarnaast beschikt ons centrum over bijzondere expertise op het vlak van drugpreventie (alcohol en andere drugs), verslavingszorg, suïcidepreventie.

CGG Eclips heeft als vaste partnerorganisatie van VAD een jarenlange ervaring met preventieve acties in vele maatschappelijke sectoren, waaronder het uitgaansleven door hun betrokkenheid bij Quality Nights . Ze werkten ook reeds verschillende keren samen met CAW, en zijn de vaste partnerorganisatie voor Safe’n Sound in Oost-Vlaanderen. Hun betrokkenheid zal zorgen voor een afdoende implementatie van Quality Bar in arrondissement Gent en het opzetten van interventies met Safe’n Sound in Oost-Vlaanderen.

Ook hebben de CGG’s als geen andere ervaring in het geven van vorming en opleiding van intermediairs (professionals en vrijwilligers), wat voor dit project een grote meerwaarde betekent voor de training van e-vrijwilligers.

SPIRITEK, Lille.

Spiritek is een Franse vereniging die in 1996 is opgericht om drugsgebruikers in een uitgaansetting te informeren over de risico’s en risicobeperkende maatregelen bij druggebruik.

De vereniging is een erkend centrum voor de opvang en begeleiding van druggebruikers door middel van risicobeperking, alsook de consultatie van jongeren.

De doelstellingen van Spiritek zijn het verminderen van de risico’s met betrekking tot het gebruik van psychoactieve middelen in een uitgaansetting, evenals de bevordering van de gezondheid bij de drugsgebruikers.

De vereniging is gevestigd in Lille en is actief in het noorden en Pas-de-Calais.

Sinds 2002 is Spiritek ook in België betrokken in samenwerking met de SPVM als onderdeel van de Interreg III- en Interreg IV-projecten.


Geassocieerde partners

Free Clinic vzw, Antwerpen.

Spuitenruil is een harm reduction strategie die kadert binnen gezondheidspromotie en ziektepreventie, zowel voor de injecterende druggebruiker als voor de omgeving en andere bevolkingsgroepen in de samenleving. Spuitenruil wil informatie en advies verstrekken over veiliger injecterend druggebruik en de toegankelijkheid/beschikbaarheid van gratis steriel injectiemateriaal en de recuperatie van gebruikte injectiematerialen verhogen. Dit om de spreiding en transmissie van bloedoverdraagbare aandoeningen en andere infecties die veroorzaakt worden door het delen van injectiematerialen te beperken/voorkomen.

Vanuit een open, respectvolle en niet veroordelende houding willen we via spuitenruil contact maken en houden met alle injecterende druggebruikers en hen ondersteunen in de noden die gepaard gaan met het injecterend druggebruik. Spuitenruil wordt gezien als een mogelijk contactpunt en een brug naar de gezondheidszorg – die aangepast is aan de noden van de doelgroep. Daarnaast schenkt spuitenruil de nodige aandacht aan de professionals die in contact komen met de doelgroep of die bij hun werk geconfronteerd worden met zwerfspuiten.

Onderzoek wees uit dat de doelgroep van injecterende gebruikers in Vlaanderen de hoogste gebruikscijfers van NPS vertonen. Anders dan in Wallonië of Frankrijk zit deze methodiek in Vlaanderen bij andere organisaties dan de projectpartners. Ze hebben echter ook een belangrijke ervaring en kennis opgebouwd rond NPS en staan als enige in contact met deze doelgroep. Naast het geven van input aan het project, zijn zij ook gebaat bij een nauwe betrokkenheid van de resultaten van dit project. Ze worden ook gevraagd voor deelname aan de expertengroep ter ondersteuning van onze online vrijwilligers.

GIP OFDT (Groupement d’Intérêt Public – l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies), Paris.

OFDT werd ontwikkeld in 1933 en is een publieke belangenorganisatie. Ze publiceert informatie afkomstig van verschillende wetenschappelijk gevalideerde bronnen over zowel legale als illegale drugs. Het informeert en beantwoord vragen binnen het domein van psychoactieve substanties en afhankelijkheid.

Wie gebruikt en hoe? Welke producten? Welke gezondheids- en sociale gevolgen brengt dit gebruik met zich mee? Wat is de mening en opinie met betrekking tot drugs?

Het observatorium wordt ondersteund door een wetenschappelijke raad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de voornaamste organisaties die stukken publiceren alsook personen die ter persoonlijke titel genomineerd werden. Zij hebben immers erkende competenties binnen de domeinen waar het OFDT haar missie van heeft gemaakt.

Zo bestaat het team specialisten en onderzoekers van verschillende disciplines: demografie, economie, epidemiologie, sociologie, statistiek, enz

Vandaag heeft het OFDT een onmiskenbare rol in het verzamelen, analyseren van drugsstalen, synthetiseren en valideren van kennis. Ze maakt het mogelijk voor overheidsdiensten om beter op evoluties in te spelen en ondersteunt hen in de besluitvorming. De geproduceerde informatie wordt eveneens ter beschikking gesteld aan professionals en het publiek. Het OFDT is een van de 27 focale points (Europese lidstaten, Noorwegen en Europese commissie) van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA).

Deelname van het OFDT aan ons project zal toelaten om nieuwe kennis van specifieke praktijken mbt gebruik van legale en illegale drugs met behulp van het internet te leren kennen. Hun positie binnen dit domein, erkend binnen Europa, zal een meerwaarde betekenen voor het analyseren van de resultaten van het project. Het is een kwaliteitsvolle wetenschappelijke hulp die toelaat de invloed van het project binnen Europa te vergroten.

De aangesproken persoon binnen het OFDT heeft deelgenomen aan de ontwikkeling en implementatie van een Europees project met de naam I-TREND – Internet Tools and Researches on Emerging and New Drugs. Binnen dit project was zij specifiek belast met onderzoek naar online fora en discussiegroepen. Daarnaast heeft ze deelgenomen aan meerdere werkgroepen of pilootprojecten rond het gebruik van het internetgebruik als preventie-instrument of als plek voor hulpverlening.